چند روز پیش داشتم از یکی از شهرک های اطراف تهران عبور میکردم که با دیدن این صحنه جفت پا پریدم رو ترمز . نه بابا این خانومه با شلوارک اون هم تو روز روشن وسط خیابون ...
تصا��ر� از کش� حجاب در ت�را�...-74930990944569792470-jpg


واسه همین رفتم جلو از نزدیک ببینمش اب دهنمو قورت دادم واروم نزدیک شدم


تصا��ر� از کش� حجاب در ت�را�...-98911806059694770302-jpg.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

شانس ما رو ببین

تصا��ر� از کش� حجاب در ت�را�...-95163047618857274587-jpg