×بسیار هم منطقــی×


دقیقا همون عکسی رو که میخواست فرستاد براش...آفرین به این حرکت(قابل استفاده برای تمامی دختران در برابر پسران سمج و برعکس)